1

NE ?

2

NEDEN ?

3

NASIL ?

NE ?

Sürdürülebilirlik ve iklim eğitimi hızla değişen gezegende türümüzü ve diğer türleri neyin beklediğini; günlük eylemlerimizin dünyadaki yaşamın yok oluşu tehlikesi üzerinde ne gibi potansiyel etkileri olacağının öğretimini kapsar. İklimin neden değiştiğine ve iklim acil durumunun ortaya koyduğu zorlayıcı faktörlere farkındalıkla onarıcı olmak için, tüketim alışkanlığını değiştirmek ve sürdürülebilir çözümler için yenilikçi teknoloji geliştirmenin ötesinde gerçekçi iyimserlik ve kararlılıkta savunucu olmak, şefkatle özümüze, doğaya ve topluluğa bağlanmak gerektirmektedir. İnsan topluluğunun doğa ile kurduğu ilişkiyi dönüştürmek, yeni bir varoluş yolu seçimi, yeni bir "biz" ve yeni bir "ben" tasarımı ile mümkündür.
Değişim teorimize göre yeşil paradigma geçişinin öznesi insan, habitatı iş ekosistemidir. Çekirdek kurumsal yetkinliğimiz, gençlerin eğitimi yönelimli kolektif sosyal etki odağı geliştirmektir. Yeni dünyaya uyum sağlayacak yeni insanın sahip olması gereken jenerik yetkinlik setini gençlere edindirmeyi amaçlarız. Pedagojik temelli programlar ile kurumların sosyal etki yatırımlarının geri dönüşünün ekoloji, toplum ve ekonomi için onarıcı değer yaratması için çalışıyoruz.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Hedef 4.7
2030 yılına kadar tüm öğrencilerin, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları, insan hakları, cinsiyet eşitliği, barış ve şiddetsizlik kültürünün teşviki, küresel vatandaşlık ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdir edilmesi de dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmesi sağlanmalıdır.

NASIL ?

Eğitim programında sürdürülebilir kalkınma amaçları ve iklim eğitimini bağlam olarak kabul eder, meseleyi şefkat temelli odağa alırız. İklim eğitimi, bilim ve duyguların bir birleşimidir. Gençlerin sürdürülebilirlik meselesi bağlamında sosyal duygusal öğrenme (SDÖ) becerileri, 21. yy becerileri (yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği) ve dönüştürücü becerileri (bütünsel bakışla değişim ihtiyacını öngörme, değişimi tasarım düşüncesiyle şekillendirmek; değişimi başlatmak üzere sorumluluk almak, zor zamanlara dayanıklılık, çatışma çözme ve uzlaşı) edinmesini amaçlarız. Bu yolla şefkat ve saygıyla gençlerin potansiyellerini açığa çıkarır, özgüvenlerini güçlendirir, sürdürülebilirlik etiği ve özgür irade ile seçebilecekleri bir varoluş yoluna hazırlarız.
Gençlere sürdürülebilir adil büyümenin yedi temel kavramı ile düşünme becerilerini ve değerlerini geliştirecekleri; toplumun ve gezegenin iyi halini desteklemekteki etki güçlerini farkedecekleri; yaratıcı özgüven ve gerçekçi iyimserlikle açık zihin yapısına ve gelişme zihniyetine geçebilecekleri; şefkat kültürünü yansıtan bir öğrenme ortamı sunarız.

Sürdürülebilir Adil Büyümenin 7 Temel Kavramı

1. Karşılıklı Bağımlılık

İnsanların, çevrenin ve ekonominin yerel ve küresel ölçekte nasıl ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunu anlamak.

2. Küresel Vatandaşlık ve Yönetişim

Dünyanın daha iyi bir yer olması için bireysel sorumluluk almanın önemini kabul ederek ve eylemde bulunmayı sağlamak.

3. Gelecek Nesillerin Doğa Üzerindeki Haklarına Duyarlılık

Tüketim alışkanlıklarımızın gelecek nesillerin ihtiyaçları üzerindeki etkilerini anlamak.

4. Çeşitlilik

İnsan çeşitliliğine (kültürel, sosyal ve ekonomik) ve biyoçeşitliliğe saygı duymak ve değer vermek.

5. Yaşam Kalitesi

Temel insan ihtiyaçlarının evrensel olarak karşılanması gerektiğini kabul etmek.

6. Sürdürülebilir Değişim

Ticaret ve sanayii için girdi kaynakların sınırlı olduğunu ve bunun insanların yaşam tarzları üzerinde etkileri olduğunu anlamak.

7. Denge

"Kollektif faaliyetlerimiz ve davranışlarımız. (Isınma, iklim değişikliği ve ormansızlaşma, satın aldığımız ürünler) dünyanın başka coğrafyalarındaki etkilerini farkındalıkla önleyici eylemlere duyulan ihtiyacın anlaşılması.

NEDEN ?

Sürdürülebilirlik Yetkinlikleri, sürdürülebilirlik zorlukları ve fırsatları üzerinde çalışırken olumlu sonuç almayı kolaylaştıran, birbirini tamamlayıcı işleve sahip bilgi beceri ve tutumlardır. Sürdürülebilirlik alanındaki temel yetkinlikler, bir disiplinden bağımsız ve jenerikdir. Sürdürülebilirlik için Eğitimin hedef çıktısıdır. Sürdürülebilirlik yetkinlikleri bireyleri karmaşık sorunları çözmek ve sürdürülebilirlik lehine fırsatlardan yararlanmak için donatır:

• Sürdürülemezliğe neden olan dinamikleri bütünsel olarak görmesine;

• Disiplinlerüstü bilgiyi yaratıcılıkla dönüştürmenin yaşamsal önemini farketmesine;

• Adil ve güvenli bir gelecek için küresel amaçlar odaklı eleştirel yaklaşım edinmesine;

• Öğrenene iç motivasyonla sürdürülebilirlik amaçlı bilgiyi arama, deneyimleme, yansıtma, özümseme, ileri öğrenme, yaratıcı özgüvenle yenilikçilikle dönüştürme yeterliliği kazandırır.

• Öğrenenin öz düzenleme ile yaşamda varoluşsal yolunu, duruşunu belirlemesini, sorumlu seçimler yapmasını destekler.

• Sürdürülebilirliğin proaktiflikle, geridönüşümsüz  eşikten kaçınma ve risk farkındalığı ile uzun erimli planlanması ve yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu;

• Psikolojik kapital (duygu zekası ve sosyal psikolojik öğrenme becerileri) ve meydan okuyuculukla alternatif perspektif almanın, eleştirelliğin ve yaratıcılığın işbirliği ile sarmal olarak uygulandığı yinelemeli bir problem çözme sürecinin yürütülmesi gerektiğini;

• Tutarlı, ilke ve etik kodlarla esnek düşünmeye ve ikilemleri uzlaştırmaya ihtiyaç duyan değişim adımları ile yürütülebilecek bir süreçde sorumluluk sahibi değişim liderleri olduğu bir süreçde bireye yaratıcı , yürütücü, sonuç alıcı özgüven kazandırır.